Category

криминология

Category

Статията е в съавторство с Динко Кънчев и е публикувана в изданието „Съвременно право“ /Юридическия факултет при СУ „Св. Климент охридски“/ год.ІІІ, кн.4 1992г.…

Статията е публикувана в месечното списание по въпросите на държавата, правото и управлението „Държава и Право“, бр.2, 1989г. ред.колегия: проф.Живко Миланов, главен редактор Атанас…

МЕДИИ И ПРЕСТЪПНОСТ (нова свободно избираема дисциплина за учебната 2009/2010 г. за студентите четвъртокурсници от специалностите “Журналистика” и “Връзки с обществеността” на Центъра за…

Публикация в сп. „Обществено възпитание“ бр. 2/161/ 1994г. Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Главна прокуратура на РБ…

Статия публикувана в Сборник „Криминологически проблеми“ на Съвет за криминологически изследвания при Главна прокуратура на НРБ, 1989г. редакционна колегия: Боян Станков, Байчо Панев, Панчо…

Изказване на тема „Чезаре Бекария – един от родоначалниците на криминологичната наука“ на Светла Маргаритова-Вучкова по повод  научната конференция, посветена на 200-годишнината от смъртта…

За подготовка на студентите от ВСУ по предмета „Организация на превенцията“ Препоръка Rec (2003) 21 на Комитета на министрите към държавите-членки относно партньорството в…

ПОДХОДИ И МОДЕЛИ ЗА РАБОТА С БЕЗНАДЗОРНИТЕ ДЕЦА /резултати от емпирично изследване/
Светла Маргаритова-Вучкова, к.ю.н.
Съвет за криминологически изследвания към Главна прокуратура на РБ

Откъс от стр. 4 „Увод“
„… Изхождайки от изключителната сериозност на проблема, Съветът за криминологични изследвания и Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на съвместно съвещание в началото на 1993г. взеха решение за провеждане на емпирично изследване по проблемите на безнадзорните деца.
Понятието „безнадзорни“ деца в доклада се употребява в смисъл на деца, изоставени или пренебрегнати от близките си, родители или сродници, под чиито грижи се намират те или избягали от семействата си или от възпитателно заведение, поради причини от различен характер.
Целта на изследването бе въз основа на събраната информация за същността и причините на безнадзорността и проблемите на звената и институциите, работещи с този контигент деца, да се предложи нова стратегия за работа с безнадзорните и се очертаят няколко типа модели за социални звена – институционализирани и неинституционализирани. Да се набележат мерки за въздействие с оглед социализацията и ресоциализацията на деца, изпаднали в състояние на безнадзорност.
Задачите на изследването обхващат:
1. Установяване качествените параметри на явлението „безнадзорност“;
2. Проучване мнението на специалистите, пряко работещи с безнадзорните деца, относно пътищата за ограничаване размерите на явлението и оценката на собствените им звена;
3. Въз основа на сравнителното проучване на българското и чуждестранното законодателство, както и актовете на ООН и Съвета на Европа, касаещи правата на децата, да се подготвят предложения, адресирани до изпълнителната власт с този контингент деца.
Като източник на информация са използвани:
1. Експертни оценки, дадени от 308 специалисти, работещи с деца: инспектори от ДПС, членове на комисии за борба срещу противообществените прояви, директори и преподаватели от ТВУ и социалнопедагогически интернати, специалисти от ДВНМН, обществени възпитатели;
2. Стандартизирано интервю в проективен рисувателен тест на 87 деца, преминали през ДВНМН – гр. София през периода февруари-юли 1993г., както и такива, намиращи се в ТВУ и интернати. За тази съвкупност от информацията не е представителна, а служи само за очертаване кръга от проблеми и качествените характеристики на основните групи безнадзорни деца;
3. Интервю с 57 деца от всички ТВУ в страната за установяване оценката им на този тип заведения;
4. Информация от 55 инспектори от ДПС относно ситуацията с трайно безнадзорните в обслужваните от тях райони…
5. Чуждестранно законодателство – Кодекс за социална защита на непълнолетните от 26.VІ. 1990г. /Германия/, Съдебен закон за непълнолетните /Германия/; Закон за протекция на младежта /Канада/; Закон за децата /Англия/
6. Материали от проведени национални и международни форуми …
Изследването бе проведено с активното съдействие от страна на сътрудниците на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви, на сектор „Детска престъпност“ при Дирекция на националната полиция, отдел „Специални училища“ при Министерство на науката и образованието и с помощта на ръководството на Дом за временно настаняване в г. София.“