Kalinova c. Bulgarie (Requête no 45116/98),  27 November 2008

Решение по чл. 41 /за справедливо обезщетение/

Първоначална жалба Kalinova c. Bulgarie, no 45116/98, §§ 71-80, 8 novembre 2007.

Нарушение на чл. 1 от Протокол 1 (реституция)

В своето първоначално решение по делото Калинова с/у България Европейският съд установява, че е налице нарушение на член 1 от Протокол № 1. Тъй като въпросът за приложението на член 41 от Конвенцията не е бил доизяснен, Съдът  отлага произнасянето си по него и приканва страните да му представят в писмен вид  във срок от два месеца своите становища по този въпрос и по-специално да му съобщят за всяко споразумение, което биха постигнали.

Съдът припомня, че когато се касае за имуществена вреда, критериите, които следва да се използват, за да се определи дължимото обезщетение от държавата ответник, зависят от характера на установеното нарушение (Тодорова и др. с/у България (справедливо обезщетение), №№ 48380/99, 51362/99, 60036/00 и 73465/01, § 8, 24 април 2008 г.). Незаконното лишаване от собственост оправдава прилагането на принципа restitutio in integrum и следователно, при липса на възстановяване в натура е дължимо обезщетяване в размер на актуалната стойност на засегнатото имущество. Ето защо Съдътприсъжда на жалбоподателката обезщетение за имуществени вреди в размер на пазарната стойност на имота, както и обезщетение за неимуществени вреди.

Author

Write A Comment