application formПрактически съвети за попълването на новия формуляр

Във връзка с новия формуляр на жалба, който е  във формат PDF и има  задължителна информация, която трябва да бъде представена по точно определен начин и същевременно съдържа някои ограничения, бих искала да  дам няколко практически съвета, основавайки се на собствената си практика.

Най-добре е да не се пише в Word с идеята, че после информацията ще бъде прехвърлена чрез copi-past във формуляра. Това само ще ви създаде главоболия от техническо естество, тъй като трябва да прецените колко реда от единия формат могат да се съберат на другия. Проблемът е в това, че в раздела за изложението на фактите /раздел Е, т.т. 34-36/, в който единствено имате право да се разпрострете на цели 3 страници, текстът не се прехвърля автоматично от едната в другата, а бива отрязан до мястото, което се запълва от една страница. След това трябва да „залепите“ останалата извън него част на втората и после – на третата. Ако сте писали в   Word и под линия сте направили препратки към документите, на които се позовавате или цитирате практика, те няма да се появят във формуляра на жалбата, защото форматът не позволява това. Така че позоваването на съответните документ е възможно единствено и само в скоби. Ако все пак решите да си напишете всичко на „чернова“ в Word, то най-добре е да пишете с разредка 12 и имайте предвид, че страниците във формуляра  по размер са по-големи, отколкото в обикновения  Word с около 1/3.

Няколко пояснения във връзка с разделите за данните на жалбоподателя и упълномощаването, когато жалбоподател е юридическо лице. Тогава се започва с попълването на раздел В. /съответно ще приложите и копие от удостоверението за актуална регистрация/. Раздел С ще бъде попълнен само, ако дружеството/юридическото лице/ не е упълномощило адвокат за подготовка на жалбата. Ако има такъв, тогава в раздел D се вписват данните на адвоката, а пълномощното ще бъде подписано от законния представител на съответното юридическо лице . В т. 31  под подписа можете да добавите името на представителя и да допълните „в качеството му“ на управител/изпълнителен директор и др.п.

Най-трудно е да формулирате в 2-3 изречения аргументите по всяко отделно оплакване в раздел F. На  30-34 реда  трябва да изложите наистина много сбито защо твърдите, че съответното Ви право, защитено от Конвенцията, е нарушено. Като не ви стигне мястото, започвате да съкращавате, да търсите синоними и да „режете“, да опростявате изреченията, докато съберете изложението си на тази страница. Затова няма да имате възможност да сочите цитати от съдебните актове, за да доказвате тезата си. Това ще го оставите за допълнителното изложение, в което можете да се разпрострете на 20 страници, но според мен този обем е твърде разточителен даже и не Ви съветвам да се считате задължени да го използвате в цялост. В този допълнителен документ можете да се позовете  на подходящата съдебна практика на националните съдилища и на самия Съд. Обърнете внимание обаче на  изискването, че страничното поле трябва да е 3,5 см, да е на 12-та разредка, а под линия – на 10.

Въобще прочетете внимателно указанията как се попълва жалба.

Ако обаче естеството на случая е такова, че по никакъв начин няма да можете да съберете както фактите, така и оплакванията в обема на формуляра, напишете изрично още от самото начало и в двата раздела, че продължението в изложението на фактите и аргументите за отделните оплаквания се налага да бъде изложено в допълнителното изложение поради сериозността на случая. /например, такъв би бил случай, подобен на делото  Affaire Gutsanovi c. Bulgarie (Requête no 34529/10)15 Octobre 2013, по което Съдът е установил 9 самостоятелни нарушения/.

Следващият раздел G прилича до голяма степен на предишния IV –„Изложение, свързано с изискванията на чл. 35§1 на Конвенцията“. В него трябва да конкретизирате какви средства за защита сте използвали  за всяко едно от оплакванията, а не както беше в стария вариант на жалба – изброяване в  хронологичен ред на съдебните решения, като се започне от окончателния съдебен акт. Тук пак се спазва тази поредност, но е необходимо да се конкретизира за всяко отделно оплакване. Това е така, защото по някое от тях е възможно да са използвани и други пътища на защита или пък въобще да няма такова.

В раздел I трябва да посочите документите, на които сте се позовали /т.н. приложения/. Поради особеностите на формата, в който пишете, няма да можете да ги „залепите“/, ако сте си ги написали на друг файл. За жалост ще трябва да описвате всеки един поотделно.

За да се отпечата целия написан текст на формуляра, първо го запаметете, а след това го принтирайте. В противен случай рискувате да не се появи текст, който виждате на компютъра си и току-що сте написали. Това особено се отнася за случаите, когато решите да направите лека редакция – да добавите или премахнете нещо, но на хартиения носител се появява по-старата версия. Въобще трудностите от техническо естество ще трябва да се преодоляват по принципа на пробата и грешката. Възможно е написаният текст изведнъж просто да изчезне и цяла страница да не се вижда, все едно , че не сте я написали. Това е възможно да се дължи на по-стара версия на Acrobat Ridarл Ето защо я инсталирайте преди да започнете да работите по формуляра.

За ориентация на потенциалните жалбоподатели секретариатът на Европейския съд е подготвил списък с въпроси за проверка на допустимостта (Admissibility Check List), който всеки може да  прочете и да попълни. Той може да бъде прочетен на следните страници на Съда:

http://appform.echr.coe.int/echrappchecklist/Proceed.aspx /на английски език/

http://appform.echr.coe.int/echrappchecklist/default.aspx?lang=eng&cookieCheck=true /на френски език/

На тези страници е представена кратка статистическа информация за 2011 г. относно броя на жалбите, по които Съдът се е произнесъл. От всички 52 188 жалби, разгледани през посочената година, за недопустними са били обявени 47 007 /90 % от тях/, по  3670 /7 %/ производствата са били прекратени и едва по 1511 /3%/ са постановени решения по съществото на спора.

Основните причини за обявяване на жалбите за недопустими, са следните:

–         явна необоснованост на жалбата – 62%

–         оплакване от четвъртоинстанционно естество /жалбопходателите са поискали от Съда да отмени или да преразгледа или да провери решенията на националните инстанции/ – 12 %

–         неизчерпване на вътрешните средства за защита – 11 %

–         неспазване на 6-месечния срок – 9%

–         оплаквания извън предметния обхват на Конвенцията – 6%

Тази статистическа  информация  е придружена с кратък въпросник, който жалбоподателите биха могли да попълнят, за да проверят дали жалбата им отговаря на основните изисквания за допустимост.

  1. Коя е държавата, срещу която възнамерявате да подадете жалба. Насочена ли е тя срещу някоя от страните, ратифицирали Конвенцията. Ако жалбата Ви засяга повече от една държава, посочете само тази, която най-вече е засегнала правата Ви. Жалбата Ви свързана ли е с акт, действие или бездействие на държавен орган. Този акт засяга ли Ви пряко.
  2. Какъв е предметът на Вашата жалба. Отнася ли се той до някое от правата, гарантирани от Конвенцията.
  3. Кога се е случило действието, бездействието или е издаден актът, който Ви засяга. Имайте предвид, че Република България ратифицира Европейската конвенция за правата на човека на 7 септември 1992 г. Актът, действието или бездействието след тази дата ли са.
  4. Какви действия сте предприели на национално ниво преди да сезирате Европейския съд. Съществувало ли е правно средство, чрез което да се поправи Вашата ситуация.В случай, че имате съмнения, съоветваме Ви да се консултирате  с адвокат, който да провери Вашата национална система.
  5. В случай, че липсва средство в националното право, което да поправи Вашата ситуация, Вашата жалба пред Европейския съд депозирана ли е /ще бъде ли депозирана в срок от 6 месеца, считано от датата на действието или бездействието, от което се оплаквате.

Във всеки случай, препоръчвам преди да започнете да подготвяте  жалбата да се запознаете подробно с „Обяснителната бележка за попълване на формуляра на жалбата“, която може да бъде прочетена  на български език: http://www.echr.coe.int/Documents/BUL_Notes_for_Filling_in_the_Application_Form_2014_1.p

Author

Write A Comment