pravosadie - 3Промени в Правило 47

На 1 януари 2014 г. ще влязат в сила промени в Правилата на Съда, отнасящи се до изискванията към жалбоподателите, които имат намерение да сезират Европейския съд по правата на човека. Целта им е да подпомогнат и повишат ефективността на Съда при обработването и решаването на жалбите. Пресслужбата на Европейския съд  по правата на човека публикува кратко съобщение във връзка с това. В него са представени основните промени, които ще настъпят от началото на следващата година :http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra-press/pages/search.aspx?i=003-4605519-5570145.

Първата промяна е свързана с представянето на жалбата и необходимите документи към нея. Изискването е да се спазват много стриктно изброените реквизити при попълването на жалбата, като нито един от тях да не бъде пропускан и съответно всички необходими документи трябва задължително да са приложени към жалбата. Всяка недоокомплектована жалба занапред няма да бъде приемана за разглеждане от Съда.

Втората промяна е в тясна връзка с първата. Занапред, за да се счете, че се прекъсва изтичането на 6-месечния срок, от 1 януари 2014 г. ще е необходимо и първоначалната жалба да отговаря на всички изисквания, залегнали в Правило 47.  С други думи, няма да е достатъчно да се представи кратко резюме с 1-2 документа само (т.н. първо писмо), а впоследствие да се попълва вече формуляр на жалбата.  Следователно, в рамките на  6 месеца от датата на последния вътрешно-съдебен акт потенциалният жалбоподател ще трябва да представи напълно окомплектован формуляр на жалба  .

За улеснение на всички, които имат намерение да сезират Съда, на страницата му ще бъдат качени информационни материали освен на двата официални езика (френски и английски), но и на други езици, вкл. и на български.

Новият формуляар на жалба, който обещават да бъде по-опростен, ще бъде качен на официалния сайт на Съда ( www.echr.coe.int) в началото на следващата година.

……

Виж още по темата и публикацията в „Правен свят“ –

http://www.legalworld.bg/33757.sydyt-v-strasburg-zatiaga-pravilata-za-priemane-na-jalbi.html

 

Author

Write A Comment