Handbook on European law relating to the rights of the childТова ръководство е подготвено от Агенцията за основните права на Европейския съюз  (FRA) и Съвета на Европа със съдействието на Секретарят на Европейския съд по правата на човека.

То е четвъртото по ред след предходните издания за антидискриминацията, за убежището и бежанците и за защитата на личните данни.

Ръководството е подготвено по случай отбелязването на 25-тата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана от всички европейски страни, за да се освети ролята на европейското законодателство за осигуряване спазването на универсалните  права на децата.

Наръчникът цели  да образова читателя, за да  задълбочи познанията си за правните стандарти, които защитават и насърчават  правата на човека в Европа. Договорът за Европейския съюз (ДЕС)   задължава  Съюза да насърчава  защитата на правата на децата. Хартата на основните права на Европейския съюз, регламентите и директивите на Европейския съюз (ЕС) и съдебната практика на Съда на ЕС   (СЕО) са допринесли за по-прецизно регулиране на защитата на правата на детето. На ниво  Съвет на Европа  много конвенции са насочени към конкретни аспекти на защитата на правата на детето.  Тези конвенции допринасят за укрепване на   защитата, предоставена на децата от Европейската конвенция за правата на човека и Европейската социална харта, включително юриспруденцията на ЕСПЧ и решенията на Европейския комитет за  социални права (CEDS).

Освен правните инструменти, предвидени на ниво Европейски Съюз и Съвет на Европа в ръководството са анализирани основните права на децата –  свободата на мисълта и избора на  религия; свободата на изразяване и правото на информация; свободата на събрания и сдружаване; равенството и антидискриминация; въпросите относно самоопределянето и идентичността; правото на семеен живот; за алтернативната грижа и осиновяването; за защитата срещу насилието и експлоатацията. Ръководството е с обем от 268 страници. Като приложения са дадени със съответните линкове всички относими инструменти на ООН, ЕС и СЕ, както и цитираната съдебна практика на съда на европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека.

Ръководството е предназначено за юристи, които не са се специализирали в тази област, за съдии, прокурори и длъжностни лица, натоварени със задължения за защита правата на децата.

То е достъпно на английски и френски език на  страницата на Европейския съд по правата на човека на следния адрес:

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other&c=#n13729238669275624205289_pointer

 

Author

Write A Comment