Case of Nalbantski v. Bulgaria (Application no. 30943/04), 10 February 2011

Във връзка със започналото срещу жалбоподателя наказателно производство през 1991 г. на него трикратно му е забранявано да напуска страната – два пъти по време на следствието, започнало през 1991 г. и приключило през февруари 2004 г. и трети път – след осъждането му, защото не е бил реабилитиран. По повод   първите два пъти Съдът намира, че не са били изчерпани вътрешно-правните  средства за защита, но  по повод третото отнемане на международния паспорт съдът намира, че самият факт , че едно лице е осъждано, не дава основание на властите да ограничават правото му да напуска страната. В настоящия случай освен позоваване на осъдителната присъда на жалбоподателя и ненастъпилата реабилитация, полицейските органи не са посочили причини за отнемането на задграничния му паспорт и очевидно не са счели за необходимо да разгледат личното му положение или да мотивират необходимостта да му наложат такава мярка . Следователно те не са извършили нужната оценка на пропорционалността на ограничението на правото на жалбоподателя да пътува зад граница и не са го обосновали в достатъчна степен. Според становището на Съда  само фактът, че дадено лице е било осъдено за престъпление и все още не е реабилитирано, не може да оправдае налагането на ограничения върху правото му свободно да напуска пределите на своята държава. Съгласно почти неизменната съдебна практика на Върховния административен съд от 2000 до 2010 г. по член 76, т. 2 от ЗБДС от 1998 г. съдилищата нямат компетентност да подлагат на контрол за законосъобразност начина, по който административните органи са упражнили дискреционната си власт да преценяват необходимостта от ограничителни мерки за пътуване зад граница, а могат единствено да установят наличието на законовите предпоставки по член 76, т. 2 – осъдителна присъда за умишлено престъпление от общ характер и ненастъпила реабилитация Такова бланкетно и почти автоматично ограничение не може да се счита за оправдано и целесъобразно.Ето защо Съдът намира, че е налице нарушение на член 2 от Протокол № 4.

Author

Write A Comment