Case of Varbanov  v. Bulgaria (Application no. 31365/96), 5 October 2000

Случаят се отнася до незаконното настаняване в психиатрична клиника на жалбоподателя за период от около 15 дни без да е бил освидетелстван преди това от специалист, който да обоснове необходимостта от незабавното му хоспитализиране.Съдът констатира, че законът за народно здраве, който е бил в сила по това време, не е съдържал никаква разпоредба, която да дава правото на прокурорите да постановяват принудително задържане на лица в психиатрична клиника с цел извършване на психиатрично изследване. Инструкция 1/81 на Министъра на народното здраве, от която е произтичала тази компетентност, не е определяла никакви правила в това отношение и така не е давала необходимата яснота. Действащият закон по това време (дори след промените през 1997 г.) не е регламентирал търсенето на мнението на медиците като предварително условие за издаване на постановление за задържане с оглед принудително психиатрическо изследване. Ето защо, според Съда, правната уредба  не е осигурявала необходимите гаранции за защита срещу произволни действия. Поради това, че настаняването в психиатрично заведение (като един от аспектите на лишаване на свобода) не е осъществено, съгласно условията на закона (като се вземе предвид обстоятелството, че законът е бил неясен и не е очертавал процедурата, по силата на която се регламентира настаняването и освобождаването от такива заведения), Съдът установява нарушение на чл. 5§1е. Той подчертава в допълнение, че нарушението е още по-сериозно с оглед обстоятелството, че не е бил постановен изричен акт, с който да бъде прекратено самото оставане на жалбоподателя  в клиниката и че законът не е осигурявал никаква защита срещу произволно прилагане на подобна мярка. Необходимият преглед за законосъобразност не е бил предвиден нито в първоначалното решение за задържането на жалбоподателя, нито е бил осигурен чрез съществуващите възможности за обжалване.
Съдът намира наред с това, че е налице нарушение и на член 5 § 4, защото жалбоподателят е бил лишен от   правото да обжалва законосъобразността на настаняването си в психиатрична клиника пред  съд, тъй като действащото законодателство в онзи момент е предвиждало възможност за обжалване на прокурорските актове единствено пред по-висшестоящия прокурор, който по стандартите на Съда, няма качеството на незивасим и безпристрастен съд.

Author

Write A Comment