Kavalovi c. Bulgarie (Requête no 74487/01)   17 janvier 2008

/две самостоятелни граждански производства с прекомерна продължителност/

Първото дело започва на 12 юли 1993 г., когато жалбоподателите  предявяват иск за разваляне на договора за прехвърляне на идеални части от един имот и учредяването на право на строеж върху него. Това производство към  26 февруари 2007 г.  все още е висящо пред второинстанционния съд.

Второто дело   започва на 11 октомври 1995 г.,когато жалбоподателите завеждат иск целящ да се установи  недействителността на договорите, с които А. и наследниците на В. са продали на дружеството Е. придобитите от тях дялове от парцела /предмет на спор по първото производство/. Към датата 26 февруари 2007 г. процедурата е била все още висяща пред Софийски районен съд.

Съдът констатира, че и при двете съдебни процедури има прекомерно забавяне. Що се отнася до процедурата инициирана през 1993 г., периодът, който трябва да се взема предвид, започва на 12 юли 1993 г. и към 26 февруари 2007 г. тя все още не е приключила. Към тази последна дата, тя вече продължава тринадесет години и седем месеца за две инстанции. Втората процедура  започва на 11 октомври 1995 г. и към 26 февруари 2007 г. все още не е приключила. Към тази последна дата тя вече продължава единадесет години и четири месеца. Съдът приема, че тези две  граждански дела представляват известна степен на сложност поради факта, че включват едновременно разглеждане на няколко граждански иска. Но той взема под внимание, че закъсненията в значителна степен се дължат на поведението на съдилищата. Ето защо Съдът намира, че в случая продължителността на двете процедури е прекалена и не отговаря на изискването за „разумен срок”.

Author

Write A Comment