Yordanova and Others v. Bulgaria(Applications nos. 61432/11 and 64318/11),11 juillet 2019

/решение на Комитет за справедливо обезщетение/

С решение от 19 юли 2018 г. Европейският съд установи нарушение на правото на мирно ползване на собствеността на жалбоподателките поради това, че министърът на образованието, след като е признал правото им на обезщетение с акции и е определил техния размер, впоследствие не е изпълнил собствената си заповед.

С настоящото си решение той присъжда парично обезщетение вместо непредоставените акции в размер, установен от експерт през 2003 г. Наред с това, като взема предвид и настъпилите инфлационни процеси за целия период до 2019 г. ,  им присъжда и лихва за забава. Съдът не уважава искането на жалбоподателките за  преизчисляване размера на обезщетението по пазарната стойност на акциите към настоящия момент.

Author

Write A Comment