Zdravko Stanev v. Bulgaria (no. 2),12 July 2016

Жалбоподателят представлявал баща си в административно-наказателно производство, по което съдията назначил графологична експертиза на фотокопие на документ. Жалбоподателят депозирал възражение относно недопустимостта да се извършва такава въз основа на копие и като доказателство за абсурдността на поставената задача представил три броя декларации, подписани сътоветно от съдията, от представители на съответното лесничейство, чийто акт бил оспорен и на адвоката на лесничейството.В тези документи всяко едно от визираните лица декларирало, че ще му заплати определена сума долари за причинените му вреди. В тази връзка съдията по случая  сезирал прокуратурата и срещу жалбоподателя било образувано досъдебно производство за използване на неистински официални документи. Той бил осъден при условията на чл. 78а от НК на наказанието глоба от 500 лв, но наред с това, съдът приел за разглеждане гражданските искове на съдията по първото производство, на адвоката на горското стопанство и на още двама служители и уважил същите на обща сума от     16 900 лв.(10 000, 5000, 1200 и 700)

С оглед обстоятелството, че жалбоподателят бил безработен,  въпреки поисканата от него правна помощ такава не му била отпусната поради това, че имал висше образование. Сливенският окръжен съд оставил в сила присъдата на Новозагорския районен съд.

Европейският съд намира, че макар и да не е спорно, че жалбоподателят е с висше образование,  той не е имал юридически опит и с оглед сложността на процедурата, тежестта на предвидената санкция за инкриминираното престъпление, а особено – размерите на предявените граждански искове, безспорно са налагали необходимостта да му бъде назначен адвокат.  Ето защо Съдът приема, че в резултат на  отказа да му бъде предоставена безплатна правна помощ, за да си наеме адвокат жалбоподателят  не е могъл да защити ефективно своите интереси.  Съдът намира, че е налице нарушение на чл. 6§3с и присъжда обезщетение.

Author

Write A Comment