Affaire Antoaneta Ivanova c. Bulgarie (Requête n 28899/04),24 février 2011

/решение от комитет от трима съдии/

Трудовоправен спор с иск за отмяна на заповед за дисциплинарно уволнение, започнал на 9 юли 1998 г. , депозирането на исковата молба пред районния съд, което приключва с решение на ВКС от 29.12.2003 г.   Съдът счита, че делото не е било от особена фактическа и юридическа сложност. Нещо повече, производството е имало особена значимост за жалбоподателката, доколкото се е отнасяло до искане за отмяна на заповед за уволнение и искане за обезщетение. Съдът не открива, от друга страна, никакъв елемент, позволяващ да се заключи, че жалбоподателката е допринесла за удължаването на производството.

Съдът намира, че прекомерната продължителност на процеса е по вина на властите, а процесуалната възможност на чл. 217а ГПК(отм.) – жалбата за бавност, не е ефективно вътрешно-правно средствo за защита.Поради това той установява нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок по чл. 6§1 в неговите гражданскоправни аспекти.

Author

Write A Comment