Case of E.M.K. v. Bulgaria(Application no. 43231/98) 18 January 2005

Съдът установява 3 нарушения на чл. 5:

1.Нарушение на член 5 § 3 от Конвенцията по отношение на това, че жалбоподателят не е изправен незабавно пред съдия или друг, упълномощен от закона да упражнява съдебни функции;

2.Нарушение на член 5 § 3 от Конвенцията по отношение на това, че задържането на жалбоподателя е неправомерно и извънредно продължително, поради което е накърнено правото на жалбпоподателя на разглеждане на мярката му в разумен срок или освобождаване до процеса, което е гарантирано от член 5 § 3 на Конвенцията.

3.  Нарушение на член 5 § 4 от Конвенцията, тъй като молбите му за освобождаване са разгледани от Софийския градски съд на закрити заседания и от Върховния съд на закрито заседание, но в присъствието на прокурор в нарушение на принципа за равнопоставеност на страните. В светлината на констатираните нарушения съдът не намира за необходимо да се произнася и по оплакването, че не му е било разрешено периодично преразглеждане на задържането през разумни интервали.

4.  Констатира нарушение на член 6 § 1 от Конвенцията поради неразумната продължителност на наказателния процес

Author

Write A Comment