Case of Nikolova  v. Bulgaria (No. 2) (Application no. 40896/98), 30 September 2004

В светлината на критериите, възприети в съдебната му практика, и имайки предвид настъпилите по вина на властите забавяния, Съдът намира, че продължителността на наказателното производство срещу жалбоподателката не отговаря на изискването за разумен срок съгласно член 6§1 от Конвенцията, като се вземе редвид, че то е останало на стадия на досъдебното производство в продължение на 5 години, след което е било прекратено.

Съдът установява и две нарушение на чл. 5 – по чл. 5§3 и чл. 5§4

Author

Write A Comment