Tsonkovi   v. Bulgaria (Application no. 27213/04) ), 2 july 2009

В случая искът по чл. 7 ЗВСОНИ не е бил предявен в първоначалния едногодишен срок след приемането на закона през 1992 г., а през март 1998 г., след законодателната промяна от 1997 г., с която срокът за тези искове е удължен с още една година. Както Съдът вече е установил по делото Великови и други, предвидените в чл. 7 мерки могат да се приемат като съразмерни на легитимната цел да се възстанови справедливостта, единствено когато се прилагат като изключителна и кратковременна преходна мярка в периода на трансформация от тоталитарен режим към демокрация, но не и когато съставляват намеса в правото на собственост в резултат от удължаването на срока през 1997 г. (Великови и други, § 189). Освен това в решението си от 11 март 1998 г. Конституционният съд също е стигнал до заключението, че изменението на закона от 1997 г. е нарушило принципа за правна сигурност. Това решение обаче не се прилага в случая, защото няма обратна сила. Допускайки значително отклонение от временния характер на реституционното законодателство, властите са нарушили принципа за правна сигурност. Затова намесата в правото на собственост на жалбоподателите не може да се приеме като попадаща в обхвата на принципно легитимните цели на въпросното законодателство. С оглед на тази констатация Съдът счита за ненужно да разглежда конкретните основания, на които националните съдилища са прогласили нищожността на титула за собственост.

Съдът припомня, че в случаи като този, когато лишаването от собственост не е част от свързаните с прехода от тоталитарно към демократично общество мерки или когато е в резултат от прекомерно разширително прилагане на ЗВСОНИ в нарушение на принципа за правна сигурност (вж. случаите на Тодорова и на Енева и Добрев, разгледани по делото Великови и други, §§ 236 –249), единствено обезщетение, съответстващо на пазарната стойност на отнетия имот, би могло да постигне изисквания от чл. 1 от Протокол № 1 справедлив баланс, а правителството не доказва убедително, че такова обезщетение е било осигурено в случая. Следователно е налице нарушение на чл. 1 от Протокол № 1.

Author

Write A Comment