Case of Decheva and Others v. Bulgaria (Application no. 43071/06), решение от 26 юни 2012

Наследодателят на жалбоподателите разполагал с дворно място с няколко сгради в Жеравна, което през 1968 г. е отчуждено и предоставено за нуждите на държавна туристическа агенция. След приемането на закона за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ през 1992 г. имотът е възстановен на жалбоподателите по съдебен път с решение на Върховния съд от 1995 г. след мълчалив отказ на кмета на гр. Котел.  В следващите години са правени опити за отмяна на съдебния акт, но съдъ е оставял исканията без уважение. През 1999 г. община Котел предявява иск срещу жалбоподателите, с който твърди, че тя е собственик на сградите в имота, които са били новопостроени  на мястото на първоначално отчуждените . С окончателно решение от 2006 г. ВКС уважава иска, приемайки, че общината е субект, различен от кмета, който не е действал като неин представител в първото производство, поради което решението по онова производство не се ползва със сила на пресъдено нещо по отношение на второто, започнало през 1999 г.

Европейският съд установява нарушение на правото на справедлив процес, констатирайки, че е налице хипотеза, подобна на делото Кехайя и др. срещу България (решение от 12 януари 2006 г.) и че е нарушен принципът на правна сигурност. Наред с това той установява нарушение и на чл. 1 от протокол 1 и присъжда обезщетение

Author

Write A Comment