Case of   M.C. v. Bulgaria  (Application no. 39272/98), 4 December 2003

В жалбата са повдигнати оплаквания по повод неефективност на проведено разследване за изнасилване на 14-годишно момиче от страна на две лица, които са познати на жертвата. Националните власти прекратяват започнатото досъдебно производство поради липса на достатъчно доказцателства, които по несъмнен начин да докажат наличието на предстъпление. След сравнително-правен анализ на законодателството на редица европейски страни и САЩ, както и на практиката по прилагане на съответните сходни текстове „Съдът намира, без да изразява становище относно вината на П. и А., че ефективността на разследването по делото на жалбоподателката и в частност възприетият от следователя и прокурорите по него подход не отговарят на изискванията, присъщи на позитивните задължения на държавите – гледани през призмата на относимите съвременни стандарти в сравнителното и международното право – да въведат и да прилагат ефективно наказателноправна система, която да наказва всички форми на изнасилване и сексуална злоупотреба.(§185) Поради това Съдът намира, че в настоящия случай е било извършено нарушение на позитивните задължения на   държавата както по чл. 3, така и по чл. 8 от Конвенцията

Author

Write A Comment