Case of Neshev v. Bulgaria (Application no. 40897/98), 28 October 2004

Съдът установява нарушение на правото на достъп до съд на жалбоподателя, тъй като жалбата му до ВАС е била отхвърлена с мотива, че е просрочена.„Съдът намира горния подход, който се е състоял в  приемане, че срокът за подаване на жалба срещу съдебно решение тече по време, когато заинтересованата страна няма разумна възможност да узнае за съществуването на такова решение, което противоречи на принципа за правна сигурност. Съдът подчертава, че въпреки, че по принцип сроковете представляват законови процедурни ограничения за достъп до съд, тяхното тълкуване, пренебрегващо релевантни практически обстоятелства, може да доведе до нарушения на Конвенцията”(§38)

Author

Write A Comment