Stoyanova –Tsakova  v. Bulgaria (Application no. 17967/03), 25 june 2009

Жалбоподателката се оплаква, че ВКС неправилно е посочил в решението си, че тя не е представила становище пред него, и не е разгледал нейните доводи и възражения срещу касационната жалба.

Съдът не намира нарушение на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията, като установява, че видно от мотивите на ВКС, той е разгледал всички съществени въпроси по делото и основните аргументи, повдигнати в писмените бележки, които адвокатът на жалбоподателката е представил в съдебното заседание. Освен това писмените бележки действително са били включени в досието по делото и адвокатът на жалбоподателката е бил наясно с този факт. След като се е запознал с решението на ВКС, той не е изразил съмнения, че неговите аргументи са разгледани, а само е поискал поправка на частта от решението, където се споменава, че не е взел становище, очевидно поради грешка.

Author

Write A Comment