Tag

граждански ищец в наказателно производство

Browsing

Demirevi c. Bulgarie (Requête no 27918/02) , 28 mai 2009 Съдът намира, че периодът, започнал с конституирането на жалбоподателите като граждански ищци и продължил 13 години и почти 5 месеца, през който делото е било разгледано от три съдебни инстанции, не може да бъде обяснен с относителната му сложност,  а се дължи на неоправданото му забавяне във ВКС; четирите му връщания за доразследване; деветте отлагания в окръжния съд поради отсъствие на членове на състава. Поради това той установява…

Dinchev  v. Bulgaria (Application no. 23057/03), 22 janvier 2009 Жалбоподателят твърди, че е бил лишен от ефективен достъп до съд, тъй като гражданският му иск срещу лице, което му е причинило телесна повреда, не е бил разгледан в резултат на прекратяването на наказателното производство заради изтичане на абсолютната погасителна давност за наказателно преследване. Съдът приема чл. 6, ал. 1 за приложим, като отбелязва, че жалбоподателят е предявил своя граждански иск повече от пет години след увреждането,…

Ilievi c. Bulgarie (Requête no 7254/02), 28 mai 2009 Българският съд е отказал да допусне гражданския иск на жалбоподателите, предявен в наказателното производство, като е приел, че е недопустимо те да искат обезщетение за имуществени вреди от формално престъпление, от извършването на което не е необходимо да настъпят вреди, както и да искат обезщетение за неимуществени вреди от измама –  престъпление срещу собствеността. Освен това исканото обезщетение за имуществени вреди било изчислено в долари, без да се…

Kamenova v. Bulgaria, (Application no. 62784/09),12 July 2018 /не е установено нарушение/ На 20 август 1997 г. при пътен инцидент по вина на шофьор на камион(Н.Н.) загива дъщерята на жалбоподателката, както и още няколко лица. Образувано е досъдебно производство срещу това лице и през 1998 г. делото навлиза в съдебната си фаза. За разлика от другите близки на загиналите жалбоподателката не предявява граждански иск в първото по делото заседание. Осъдителната присъда на Видинския окръжен съд…

Case of Gospodinova v. Bulgaria (Application (no 38646/04), 10 February 2011 /решение от комитет от трима съдии/ Жалбоподателката предявява през 1999 г. граждански иск в рамките на наказателно производство във връзка с нанесена й телесна повреда през юли 1996 г. До 2004 г. досъдебното производство неколкократно е прекратявано и постановленията на районната прокуратура в Пловдив са отменяни от окръжната и апелативната прокуратура. През юни 2004 г. производството е прекратено поради настъпването на абсолютната давност. Съдът…

На 12 юли 2018 г. Европейският съд по правата на човека постанови решението си по делото  Kamenova v. Bulgaria, (Application no. 62784/09),12 July 2018 и с мнозинство от четири на три гласа прие, че оплакването по чл. 6§1 за отказ от достъп до съд, макар и допустимо, е неоснователно. Знам, че в материята, свързана с правото на справедлив процес има по-голяма доза субективизъм, отколкото във всяка друга материя, както и че Съдът много внимава да не накърни свободата на преценка и независимостта на националните съдилища., и че той не е „четвърта инстанция“.  Все пак в настоящия случай според мен той  подкрепи една практика, която по принцип винаги е критикувал – прекаления формализъм на националния ни съд и съсредоточаването му в буквата вместо в духа на закона. Вероятно това мое убеждение в случая се дължи и на обстоятелстовто, че дълбочината на аргументите, изложени в особеното мнение на тримата съдии е по-голяма, отколкото на мнозинството, взело решението.