Tag

липса на пропорционалност

Browsing

Case of Lolova-Karadzhova  v.Bulgaria(Application no. 17835/07), 27 March 2012 Във връзка с публикация в местен вестник , че агент на недвижими имоти изкупува на безценица земи, които след това продава на високи цени, срещу жалбоподателката е образувано частно наказателно производство по тъжба на почувствалия се обиден и оклеветен гражданин. Съдебното производство е отлагано многократно поради заболяване на жалбоподателката, която е представлявана от адвокат. След поредното й неявяване районният съд в Асеновград разпорежда принудителното й довеждане без…

Kostov c. Bulgarie (II) (n° 13801/07), решение от 24 юли 2012 г. По времето на събитията, описани в жалбата, жалбоподателят е изтърпявал наказание в затвора в Белене. Поради сбиване с друг затворник, му било наложено дисциплинарно наказание, изразяващо се в  изолирането му в наказателна килия за срок от 14 денонощия. През този период в затвора е получен колет от близките му, който не му е предаден. Научавайки за това, той опитва да получи информация от затворническата…

Case of Yavashev and  Others v. Bulgaria (Application n° 41661/05),6 November 2012 Жалбоподателите са трима братя, на които през 1992 г. община Габрово възстановява имота, принадлежал на техния баща, в който били построени фабрика, други помощни сгради, както и къща за семейството им. След национализацията му, от началото на 60-те години в сградите се помещава едно от общинските училища. Със съгласието на жалбоподателите общината продължила да използва имота според предназначението му и след като им го възстановила и…

Case of Petkova and  athers v. Bulgaria (Applications nos  19130/04, 17694/05 and 27777/06), решение от 25 септември 2012 г. /земеделска реституция/ Съдът обединява за общо разглеждане три жалби на български граждани  по повод прекомерно бавния процес по възстановяване на земеделските им земи, който по същество не е приключил и към датата на последната кореспонденция с жалбоподателите през 2011 г. Той се позовава на редица предходни свои решения, в които се е произнесял по подобни проблеми (Lyubomir Popov v. Bulgaria (no.…

Affaire Vasilev et Doycheva c. Bulgarie (Requête no 14966/04), 31 mai 2012 /земеделска реституция/ Жалбата е по повод земеделска реституция.През октомври 1992 г.  е признато правото на жалбоподателите да им бъдат възстановени два земеделски имота в землището на с.Остров, община Оряхово. През 1997 г. комисията постановява решение, че лозята могат да им бъдат възстановени в стари реални граници, но тъй като в тази местност имотите са били предоставени за ползване от трети лица, следва да се приложи процедурата по реституция при  хипотезата на §…

Nasko Georgiev v. Bulgaria  (Application no. 25451/07),3 December 2013 /решение на комитет от трима съдии/ Жалбоподателят изтърпял няколко присъди във връзка с извършени от него престъпления от общ характер и на 3 юли 2000 г. бил освободен от затвора. Междувременно му били наложени и ограничения за пътуване, три от които били отменени през 2006 г. и първата половина на 2007 г. На 30.07.2007 г. била издадена нова заповед за забрана за пътуване в чужбина на жалбоподателя…

Case of Milen Kostov v. Bulgaria (Application no. 40026/07),3 september 2013 На 30 септември 2005 г. със заповед на Областния директор на вътрешните работи на гр. Варна било разпоредено да се изземе международния паспорт на жалбоподателя  поради това, че бил осъждан с влязла в сила присъда, но все още не бил реабилитиран (на осн. чл.76, ал. 2 от Закона за българските лични документи /отм./). По това време жалбоподателят живеел в Германия. През април 2006 г. той…

Antonovi  v. Bulgaria (Application no. 20827/02,  1 оctomber 2009 В настоящия случай, както и по делото Кирилова и др., жалбоподателите имат придобито право на апартамент като компенсация за отчуждения им имот, и са жертва на намеса в правото им да се ползват мирно от притежанията си заради бездействието на властите в продължение на дълъг период от време да им предоставят този апартамент. И тук Съдът счита, че случаят попада в приложното поле на първото изречение от ал.…

Y.T. c. Bulgarie(Requête no 41701/16), 9 juillet 2020 Жалбоподателят, роден през 1970 г., е записан като лице от женски пол. В юношеството си той разбира, че неговата полова идентичност е мъжка и води социален живот на мъж под мъжко име и фамилия. От 2008 г. той живее с жена, родила дете през 2010 г., използвайки изкуствено осеменяване с донор. Жалбоподателят и детето се идентифицират като баща и син. На снимката на неговата лична карта, публикувана…

Behar and Gutman v. Bulgaria   (Application no. 29335/13), 16 february 2021 През януари 2006 г. жалбоподателите и шестнадесет други лица, както и шестдесет и шест неправителствени организации предявяват искове на осн. чл. 5 от Закона за защита от дискриминация /ЗЗД/ срещу Волен Сидеров – лидер на политическа партия „Атака“.  Те твърдят, че редица публични изявления, направени от него, представляват тормоз и подбуждане към дискриминация срещу роми, турци, евреи, католици и сексуални малцинства. Жалбоподателите посочват, че…

Bozhilovi v. Bulgaria (Application no.9051/18), 15 march 2022 Решение на Комитет Казус, подобен на Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, 9 June 2005) Жалбоподателите са майка и син.  Техният общ наследодател е бил собственик на къща в централната част на гр. София, в която семейството е живяло до 1985 г., когато имотът е отчужден за благоустройствени мероприятия на основание ЗТСУ. През юли същата година е издадена заповед за настаняване на семейството…

Moamer v. Bulgaria(Application no. 40124/19) Решение на Комитет Казус, подобен на делото Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, 9 June 2005) Жалбата е по повод забавеното обезщетение за отчужден имот на майката на жалбоподателите през 1991 г. Тя е трябвало  да бъде обезщетена от община Добрич с апартамент в сграда, която властите планирали да построят. След нейната смърт производството е продължено от нейните син и дъщеря. Строителните работи започват през 2010…

Ignatova v. Bulgaria (Application no. 39954/19) Решение на Комитет Казус, подобен на делото Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, 9 June 2005) Жалбата е по повод забавеното обезщетение за отчужден имот на жалбоподателката през 1984 г. на основание ЗТСУ  Тя е трябвало  да получи  от община Добрич  апартамент в сграда, която властите планирали да построят. Строителните работи започват през 2010 г., но през 2014 г. са преустановени поради финансови затруднения  и…

Halil v. Bulgaria, (Application no. 40029/19), ), 6 December 2022 Решение на Комитет Казус, подобен на Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, 9 June 2005) Жалбата е свързана със забавеното предоставяне на обезщетение на жалбоподателя за имот, който е бил отчужден за градоустройствени мероприятия  през 1983 г. от общинските власти на Добрич. Той е  трябвало да бъде обезщетен с апартамент в сграда, която властите са възнамерявали да построят. Строителните работи започват…

Pengezov c. Bulgarie(Requête no 66292/14),10 octobre 2023

Жалбата е по повод отстраняването на магистрат от упражняваната от него функция на съдия и отражението й върху неговия личен живот поради липсата на достатъчно гаранции, за да не се допусне злоупотреба с неговите права и ситуацията на несигурност, в която е бил поставен за продължителен период от време, както и поради липсата на пропорционалност .

Hristova and Others v. Bulgaria(Application no. 56681/15) 5 septembre 2023

Решение на Комитет

Дело, подобно на Kostov and Others v. Bulgaria (nos. 66581/12 and 25054/15, 14 May 2020)

През 2013 г. Министерският съвет отчуждава поземлен имот от 987 кв.м. в околностите на София, собственост на жалбоподателите, за изграждане на път. След обжалване пред Върховния административен съд е определено   обезщетение в размер на  2112   лева  – т.е.  2,14 лв. на кв.м.  В съдебното решение е отбелязано, че имотът, макар и в урбанизирана територия, се използва като земеделска земя, поради което размерът  на обезщетението за собствениците следва да се определи на базата на цените на подобни парцели земеделска земя, които са били обект на сделки през съответния период, предшестващ отчуждаването. Установени са само две сделки за земя, отговарящи на поставените критерии, като земята е продадена съответно за 2,88 лв.  и 0,43 лв. на кв.м. Въз основа на тези стойности Върховният административен съд определя горепосочения размер на обезщетението.

Bozhilov and Others v. Bulgaria(Application no. 56383/15), 5 septembre 2023

Решение на Комитет

Дело, подобно на Kostov and Others v. Bulgaria (nos. 66581/12 and 25054/15, 14 May 2020)

През 2013 г. Министерският съвет отчуждава два имота в околностите на София, собственост на жалбоподателите, с обща площ 4613 кв.м., за изграждане на път, като предоставя обезщетение от 4737   лева т.е.  около 1,02 лв. на квадратен метър. Обезщетението не е изчислено на базата на цените на съпоставими имоти, тъй като се установява, че не е имало сделки с подобни имоти в периода, предшестващ отчуждаването. То е определено на основание  Наредбата за изчисляване стойността на земеделските земи.  С окончателно решение от 5 май 2015 г. Върховният административен съд потвърждава решението на Министерския съвет, включително относно размера  на обезщетението. Той установява, че земята на жалбоподателите е „земеделска земя в рамките на урбанизирана територия“ и потвърждава, че наредбата е приложима, тъй като нито един имот от такъв тип не е бил предмет на сделки през съответния период, предшестващ отчуждаването.

Simonova v. Bulgaria (application  n o 30782/16),11 aрril 2022

Жалбата е класифицирана във второ ниво по значимост.

Жалбата е по повод събарянето на незаконно изградена сграда, в която жалбоподателката, самотна майка,  е живяла със своите седем деца.

На 15 март Европейският съд в състав от трима съдии постанови решение, в което установи нарушение на чл. 1 от Протокол 1 по делото Bozhilovi v. Bulgaria (Application no.9051/18).

Къщата на жалбоподателите, намираща се в централната градска зона на София,  е била отчуждена през  1985 г. Те са били настанени в оборотно жилище до построяването на жилищната сграда, в която е бил определен апартаментът, дъжим им като обезщетение. Това така и не се случва през следващите години и до настоящия момент.

Това е изводът на Европейския съд в решението му от 14 май, постановено по две обединени за общо разглеждане жалби Kostov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 66581/12 and 25054/15). Той посочва, че към настоящия момент на производство пред него са още 20 жалби с подобнви оплаквания за твърде нисък размер на определеното обузщетение за отуждените им имоти за изграждането на инфраструктурни обекти.