Tag

земеделска реституция

Browsing

Case of  Kehaya and Others v. Bulgaria (Applications nos.47797/99 and 68698/01), 14 June 2007 След приемането на ЗСПЗЗ жалбоподателите подават молба за възстановяване на земеделски имоти, принадлежали на тяхната наследодателка. Поземлената комисия им отказва възстановяването на 14 ха. След жалба районният съд във Велинград отменя отказа на поземлената комисия и признава правото на собственост на жалбоподателите  върху претендираните поземлени имоти. Въз основа на писмени доказателства и свидетелски показания, съдът заключава, че през 1940-те и по време на…

Naydenov  c. Bulgarie(Requête no 17353/03),  26 novembre 2009 С решение от януари 1998 г., постановено на основание член 14, ал. 1, т. 3 от ЗСПЗЗ, поземлената комисия възстановява правото на собственост върху имоти, принадлежали на бащата на жалбоподателя. Уточнява се, че границите на реституираните недвижими имоти ще бъдат определени с нов план за земеразделяне. Съдът отбелязва, че материалният интерес, чийто носител е жалбоподателят, има правно основание, съществуващо трайно в националното законодателство от 1992 г. насам. Неговото…

Mutishev et autres  c. Bulgarie (Requête no 18967/03),  3 decembre 2009 (повдигнатото оплакване по чл. 6§1 е намерено за допустимо, но е разгледана основателността само на основното оплакване по чл. 1 от Протокол 1) Правото на собственост на жалбоподателите върху 28 земеделски имота е възстановено с окончателно съдебно решение на 22 март 2002 г. Съдът счита, че това съдебно решение е създало в тяхна полза имуществени права, съставляващи „собственост“ по смисъла на чл. 1 от Протокол No…

Velcheva v. Bulgaria (Application no. 35355/08)9 february 2017 /решение за справедливо обезщетение по чл. 41 от Конвенцията/ С решение от 9 юни 2015 г. Европейският съд установява нарушения едновременно на правото на справедлив процес (поради неизпълнение на влезли в сила решения на националните съдилища в полза на жалбоподателката) и на правото й на собственост във връзка с това, че не са били възстановени два недвижими имота, принадлежали на нейните наследодатели в района на село Рибарица.  В своето решение Съдът…

Krasteva and Others v. Bulgaria (Application no. 5334/11), 1 June 2017 Жалбата е свързана с проблемите, възникнали при прилагането на ЗСПЗЗ във връзка със земеделската реституция и конкуренцията на правото на собственост, която възниква между различните категории собственици. Жалбата е подадена от четири жалбоподателки от гр. София. Втората и предшествениците на другите три през 1968 г. купуват от тогавашно ТКЗС 953 кв.м., находящи се в района на настоящата столична Община Витоша.  Те упражняват необезпокоявано правото си…

Velikin et autres c. Bulgarie (requêtе no 28936/03),  2 septembre 2010 Жалбоподателите са повдигнали оплакване за неоправданата продължителност на водения от тях граждански процес по повод реституция на имот, находящ се в чертите на резиденция Бояна, който е бил национализиран. Делото продължава от август 1996 до март 2003 г. Поради подписаната от Правителството едностранна декларация, с която признава допуснатото нарушение и се съгласява да заплати сумата от 2 700 евро, Съдът прекратява производството и постановява решение…

Popov c. Bulgarie (requêtе no. 69855/01), 7 janvier 2010 /реституция по ЗСПЗЗ/ След приемането на ЗСПЗЗ на 4 март 1992 г. жалбоподателят подава заявление до поземлената комисия в град Пазарджик за  възстановяване на собствеността върху девет парцела земеделска земя в землището на с. Говедаре с обща площ 44 029 кв. м, която е негова бивша собственост. С решение от 18 декември 1992 г.   комисията признава и възстановява „в реални граници“ правото на собственост на жалбоподателя върху…

Case of Idakiev v. Bulgaria (Application no. 33681/05), 21 June 2011 След приемането на ЗСПЗЗ бащата на жалбоподателя подава няколко молби от името на всички наследници да им бъдат възстановени земеделски земи, колективизирани през 1945 г. Част от тях са възстановени, а друга част не са включени в новия план за земеразделяне и вместо възстановяване в реални граници поземлената комисия решава да предостави компенсаторни записи. Бащата на жалбоподателя обжалва плана за земеразделяне, твърдейки че той…

Kamenova v. Bulgaria (Application no. 61731/11), 16 May 2019 След приемането на ЗСПЗЗ през 1991 г. жалбоподателката депозира молба за възстановяване на собствеността върху земи, принадлежали на нейния баща, в землището на Оряхово.С решение от 20 май 1996 г. правото на възстановяване на собствеността върху 11 800 кв.м. земеделска земя, представляваща към онзи момент „гора“, е признато на жалбоподателката и сестра й. В решението на ПК е посочено, че те са удостоверили правата си с нотариален…

Zikatanova and Others v. Bulgaria(Application no. 45806/11), 12 December 2019 Жалбоподатели са 147 български граждани, родени между 1921 и 1987 г., които живеят или са живели в София или в близост до столицата. Те повдигат две оплаквания: а/ че не са им били възстановени земеделските земи в реални граници и б/ че са били поставени за твърде дълъг период в продължителна несигурност във връзка с техните претенции за възстановяване на земеделските им имоти. Наследодателите на…

Case of Ivanov v. Bulgaria (Application n° 19988/06), 11 december 2012 /решение на комитет от трима съдии/ Реституция по ЗСПЗЗ Жалбоподателят повдига оплаквания, че властите не са взели необходимите мерки, за да му възстановят наследственото лозе, което е било собственост на неговия наследодател преди колективизацията, макар, че правото му на възстановяване на собствеността по ЗСПЗЗ е било признато още през 1992 г., когато поземлената комисия в гр. Силистра е взела решение, че възстановяването на лозето ще стане…

Case of Mutishev and Others  v. Bulgaria (Application no. 18967/03), 28 February 2012 (решение за справедливо обезщетение) С  основното си решение от 3 декември 2009 г. Европейският съд намери нарушения на чл. 1 от Протокол 1 във връзка   със забавената и/или отказана реституция на земеделски имоти на осемте жалбоподатели, като прие, че въпросът относно вида и размера на обезщетението все още не може да бъде обсъждан. С настоящото си решение той постановява да бъде продължена процедурата по…

Case of Nedelcheva and Others v. Bulgaria (Application no. 5516/05), 28 May 2013 /реституция по ЗСПЗЗ/ Наследодателят на жалбоподателите придобива редица земеделски имоти като бежанец от Беломорска Тракия през 30-те години на миналия век. През 50-те години земите му са включени в ТКЗС, а през 80-те години върху част от тях започва изграждането на курортния комплекс „Дюни“. След приемането на ЗСПЗЗ  е депозирано искане до поземлената комисия за възстановяване на ниви с обща площ от…

Karaivanova and Mileva v. Bulgaria (Application  no  37857/05), 17 June 2014 Решението е свързано с процедура по ЗСПЗЗ. Жалбоподателките наследяват 1219 кв.м. земя на брега на Черно море в землището на гр. Созопол, които са предоставени на техния баща през 30-те години на миналия век по законодателството за оземляване на  бежанците от Беломорска Тракия. През 50-те години  властите приемат тези земи за изоставени и през 60-те години ги актуват като  държавна собственост. В същия период…

Karaivanova and Mileva v. Bulgaria (Application  no  37857/05), 17 June 2014 Решението е свързано с процедура по ЗСПЗЗ. Жалбоподателките наследяват 1219 кв.м. земя на брега на Черно море в землището на гр. Созопол, които са предоставени на техния баща през 30-те години на миналия век по законодателството за оземляване на  бежанците от Беломорска Тракия. През 50-те години  властите приемат тези земи за изоставени и през 60-те години ги актуват като  държавна собственост. В същия период…

Rasheva v. Bulgaria(Application no. 66993/13), 13 October 2020 /решение на Комитет/ Жалбоподателката е притежавала земеделска земя, която през 50-те години на миналия век е била включена в ТКЗС. През 2007 г. тя предявява иск срещу ОСЗГ – Самоков, за да бъде призната за собственик на 8 275 кв.м. земя. С окончателно решение на Софийския окръжен съд от 3 февруари 2009 г. й е признато правото да й бъде възстановенина собствеността и въз основа на него…

Panayotov v. Bulgaria (Application no. 66491/14),17 November 2020 /решение на Комитет/ След премането на ЗСПЗЗ жалбоподателят сезира поземлената комисия в Хасково да му бъде възстановена земеделска земя от 2100 кв.м. в землището на Хасково, принадлежала на неговия баща. С решение от февруари 1993 г. правото му на възстановяване на имота е признато. Независимо от това през 1994 г. общината продава 1000 кв.м. от този имот на трети лица за 40 000 лв, но не уведомява жалбоподателя.…

Bratanova v. Bulgaria (Application no.44497/06),9 June 2015 Майката на жалбоподателката е притежавала 10000 кв.м. земеделска земя в землището на гр. Банкя. През 1952 г. тя е отчуждена, а впоследствие е включена в чертите на града. През 1992 г. жалбоподателката отправя искане да й бъде възстановена собствеността върху терена. През 1994 г. поземлената комисия приема, че процедурата не може да продължи докато не бъде представена скица на имота или документ, удостоверяващ, че върху него няма никакво застрояване. В следващите…

Velcheva v. Bulgaria(Application no. 35355/08), ),9 June 2015 /реституция по ЗСПЗЗ/ Жалбоподателката е единствен наследник на земеделска земя в землището на с. Рибарица, която е била включена в местното ТКЗС. През 1991 г. те подава искане за възстановяването на съответните терени. С решение от 1999 г. поземлената комисия й отказва реституция на два от парцелите поради това, че там имало изградени два овчарника. Този отказ е обжалван в съда. С окончателно съдебно решение от септември 2005 г. на…

Ilieva and Others v. Bulgaria(Аpplication no. 17705/05), 3 February 2015 /не е установено нарушение на чл. 6§1/ След приемането на ЗСПЗЗ жалбоподателите започват процедура по възстановяване на земеделските земи, принадлежали на техния общ наследодател, находящи се в землището на с. Рибарица.  С решение от 25 юли 1995 г. поземлената комисия им връща няколко имота, измежду които и ливада от 8290 квадратни метра.На 26 февруари 1996  комисията постановява ново решение за земите на жалбоподателите, с което изменя…