Tag

право на справедлив процес

Browsing

Affaire Padalov c. Bulgarie (Requête no 54784/00), 10 août 2006 На 16 септември 1997 г., към жалбоподателя е предявено обвинение за въоръжен грабеж и насилие върху друго лице, което довело до трайно обезобразяване и представляващо случай на рецидив, опит за сексуално посегателство и бягство. При предявяване на обвинението жалбоподателят направил изрично изявление, вп исано в протокола, че му е известно, че има право на адвокат, но няма финансовата възможност да наеме такъв. Впоследствие в хода на съдебното…

Affaire Padalov c. Bulgarie (Requête no 54784/00), 10 août 2006 На 16 септември 1997 г., към жалбоподателя е предявено обвинение за въоръжен грабеж и насилие върху друго лице, което довело до трайно обезобразяване и представляващо случай на рецидив, опит за сексуално посегателство и бягство. При предявяване на обвинението жалбоподателят направил изрично изявление, вп исано в протокола, че му е известно, че има право на адвокат, но няма финансовата възможност да наеме такъв. Впоследствие в хода на съдебното…

Case of  Bonev v. Bulgaria (Application no. 60018/00), 8 June 2006 На неизвестна дата в края на септември или началото на октомври 1998 срещу жалбоподателя е образувано наказателно производство за това, че жестоко е пребил свой познат на строителна площадка като така е причинил смъртта му през един от следващите дни. В хода на досъдебното производство са разпитани двама свидетели в отсъствието на жалбоподателя, които са очевидци на инцидента. На жалбоподателя е назначен служебен защитник. Предявено…

Velted – 98 AD c. Bulgarie (Requête no 15239/02), 11 December 2008 На 27 септември 1999 г. дружеството-жалбоподател участва в процедура по приватизация на дружество, чийто едноличен собственик е държавата. Със заповед на министъра на икономиката и туризма е определен спечелилият кандидат. Дружеството-жалбоподател  сезира Върховния административен съд с искане за отмяна на министерското решение от 9 септември 1999 г. То твърди, че приватизационната процедура е опорочена от множество процедурни нередности. С решение от 1 юни 2000 г. Върховният административен съд…

Kalkanov c. Bulgarie (Requête no 19612/02),  2 octobre 2008 По време на събитията, жалбоподателят, частично нетрудоспособен, е работел като нощен пазач в професионално училище. На 21 април 1999 г. той е бил уволнен дисциплинарно.   Считайки, че уволнението му е незаконно, жалбоподателят сезира Плевенския районен съд с искове за отмяната на уволнението, възстановяването му на предишната работа и присъждането на обезщетение. Този иск е придружен от искане за поправка на вписванията, направени в трудовата му книжка. В своята искова…

Dimitrov et Momin  c. Bulgarie (no 35132/08),7 juin 2018

/не е установено нарушение/

На 14 март 1998 г. млада жена на 26 г. (S.D.)  депозира жалба в полицията в Пловдив, че предния ден е била отвлечена от двамата жалбоподатели в заведение в центъра на града, след което е бита и изнасилена. Същия ден е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител, а жертвата е прегледана от съдебен лекар, който установява множество натъртвания и наранявания на различни части на тялото й. В заключението е отбелязано, че няма други физически или  биологични данни, от които да може да се заключи със сигурност, че тя е имала сексуален контакт.

 Uzunova and Seid v. Bulgaria (Application no. 2866/13), 6 september 2018 /решение на Комитет/ Жалбоподателите са собственици на парцел от 15 276 кв.м. в близост до с. Капитан Андреево. На 30.11.2007 г. Министерският съвет постановява решение за отчуждаване на 6 218 кв.м. от този имот за строителство на магистрала, с което е допуснато и предварително изпълнение на същото. На собствениците е определено обезщетение от 13 023 лв. В решението като собственик е вписан първоначалният собственик на имота, от когото…

Dimitar Yordanov v. Bulgaria (Application no. 3401/09, 6 september 2018 Жалбоподателят е притежавал недвижим имот в с. Голямо Бучино. В края на 80-те и началото на 90-те години държавата решава да открие въгледобивен рудник от открит тип. Имотите на част от собствениците, измежду които и този на жалбоподателя, са отчуждени. В следващите две години той напразно очаква да му бъде предоставен друг имот като обезщетение. Затова той отправя искане отчуждаването да бъде отменено и с решение…

Case of Idakiev v. Bulgaria (Application no. 33681/05), 21 June 2011 След приемането на ЗСПЗЗ бащата на жалбоподателя подава няколко молби от името на всички наследници да им бъдат възстановени земеделски земи, колективизирани през 1945 г. Част от тях са възстановени, а друга част не са включени в новия план за земеразделяне и вместо възстановяване в реални граници поземлената комисия решава да предостави компенсаторни записи. Бащата на жалбоподателя обжалва плана за земеразделяне, твърдейки че той…

Affare Ivanov et Petrova c. Bulgarie (Requête no 15001/04), 14 juin 2011 Оплакване по повод  отхвърлен иск за развод, поради което за жалбоподателя е било невъзможно да узакони връзката си с втората жалбоподателка, от която му се родило дете. Съдът припомня, че при разглеждане на оплакване, основано на член 6 § 1 от Конвенцията и касаещо справедливостта на гражданския процес, неговата задача не е да се поставя на мястото на вътрешните съдилища при установяването на обстоятелствата…

Affaire Sivova et Koleva c. Bulgarie (Requête no 30383/03), 15 novembre 2011 Жалбата е по повод  прекомерна продължителност на земеделска реституция по ЗСПЗЗ. Бащата на жалбоподателките е притежавал земеделски земи в района на гр. Созопол, които са били колективизирани, а след 1991 г. по искане на жалбоподателките – възстановени. За две от нивите, находящи се на територията на къмпинг „Каваците”,  е било признато по съдебен път правото на  възстановяване на земите, след което жалбоподателките са…

Boychev c. Bulgarie (requête no 59667/14),15 novembre 2022 /решение на комитет/ Жалбата е по повод присъдените прекомерно големи юрисконсултски възнаграждения на ответни държавни учреждения в производство по чл. 1 от ЗОДОВ. Жалбоподателят предявява иск по чл. 1 от ЗОДОВ срещу Столична община и МРРБ, които поради бездействието си са станали причина да претърпи пътна злополука, застрашаваща живота му. Той претендира 5000 лв за неимуществени и 305 лв за имуществени вреди. С решение от 17.12.2012 г.…

Липсата на аргументи защо присъдените суми за адвокатски възнаграждения на ответната страна надвишават размера на определеното на ищеца обезщетение може да доведе до ограничаване на достъпа до съд и представлява нарушение на чл. 6§1 от Конвенцията. До този извод достига Европейският съд в решението си по делото Boychev c. Bulgarie (requête no 59667/14) от 15 ноември 2022 г.

Решението по допустимост по жалбата Симеон Сакскобургготски и други  бе постановено на 20 март 2018 г. и в него бяха обединени за общо разглеждане три жалби, включващи не само Симеон Сакскобургготски и неговата сестра Мария Луиза Хробок, но и други петима наследници на Фердинанд. Жалбата на последните бе обявена за недопустима. Съдът допусна за разглеждане оплакванията по  две жалби – №№  38948/10  и 8954/17)

В   решението от 7 септември 2021 г. Съдът хронологично проследява всички събития в исторически аспект от  коронясването на Симеон II, през събитията след 1944 г. , приемането на Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници, решението на Конституционния съд от 1998 г. за обявяване противоконституционността на този закон и това от 2009 г. за мораториум върху разпореждането с имотите, за които жалбоподателите са претендирали, че са тяхна собственост, както и отписването на част от имотите от Областните управители и възстановяването им на „правоимащите“ жалбоподатели.

Решението Дечева и други срещу България – поредният упрек към съда

 На 26 юни 2012 г. Европейският съд по правата на човека постанови три решения срещу България, но медиите насочиха вниманието си единствено върху това, което бе по повод жалбите на деветима работници на плевенската рафинерия „Плама“ – решението Христова и други (Requêtes nos  11472/04, 40590/08) . В него обаче просто бе констатирано едно повтарящо се нарушение, което вече бе установено три години по-рано – в решението Белев и други срещу България.[1] Тогава Европейският съд  постанови, че държавата е нарушила позитивните си задължения, защото е създала пречки за изпълнение на влезлите в сила решения в полза на всеки един от жалбоподателите (по трудови спорове за присъждане на трудови възнаграждения и различни по характера си обезщетения). Със своите действия и бездействие тя е нарушила  правото на справедлив процес и правото на собственост по отношение на 42-ма работници от „Плама“. В решението си от 26 юни Съдът изтъква, че не намира основания да промени своята позиция, изложена в цитираното по-горе решение и за пореден път установи същите нарушения.