Affaire  Rahbar- -Pagard c. Bulgarie (Requêtes nos 45466/99 et 29903/02), 6 avril 2006

На 7 април 1990 г., докато шофирала своя автомобил в центъра на гр. Пловдив, първата жалбоподателка предизвиква пътна злополука, която отнема живота на две момичета и причинява тежки наранявания на четирима други младежи.

Паралелно на наказателното производство, водено срещу нея, на 25 юни 1999 г. първата жалбоподателка сезира Пловдивския районен съд с иск за обезщетение и лихви за забава срещу следствената служба, Пловдивския районен съд и Пловдивския апелативен съд. Тя се позовава на закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани вследствие на прекалено големия период на разглеждане на молбата й за освобождаване, подадена на 15 март 1999 г. С решение от 7 ноември 2001 г. исковете са уважени в пълен размер и е издаден изпълнителен лист.

Съдът намира, че  решението на Пазарджишкия районен съд от 7 ноември 2001 г. е установило безспорно и изискуемо  вземане в полза на първата жалбоподателка, след което и на втората жалбоподателка (вследствие на смъртта на нейната майка). Съдът отчита, че пропускайки да спазят въпросното решение, вътрешните власти са лишили жалбоподателите, за период от около една година и осем месеца, от присъдената от съда компенсация, която те основателно са могли да се надяват да получат и са ги поставили в положение на несигурност.  Ето защо той установява нарушение на чл. 1 от Протокол 1.

Констатирани са наред с това нарушения на чл. 6§1 поради неизпълнението на решението в полза на жалбоподателката, както и на чл. 5§3 и чл. 5§4.

Author

Write A Comment