Category

Право на обжалване в наказателно производство

Category

 Aliykov   c. Bulgarie (Requête no 333/04),3 decembre 2009 През 1998 г. срещу жалбоподателя е образувано наказателно производство за две деяния – шофиране с повишено алкохолно съдържание в кръвта и шофиране в период, в който не е имал право да управлява МПС.През 1999 г. второто е отделено в ново наказателно производство, като на жалбоподателя не е изпратен препис от постановлението, а в него е отбелязано, че може да получи такъв, като подаде молба.През 1999 г. първоначалното наказателно производство…