Case of Dimitrov and  Hamanov v. Bulgaria (Applications nos. 48059/06 and 2708/09),10 May 2011

/едно от двете „водещи“ или т.н. „пилотни“ решения срещу България/

Жалбоподателите са повдигнали оплаквания във връзка с прекомерната продължителност на заведените срещу тях наказателни дела и липсата на
възможност за получаване на обезщетение за претърпените от тях в тази връзка неимуществени вреди. През февруари 2010 г. Съдът е комуникирал жалбите на Правителството, поставяйки му въпроса дали не съществува един системен проблем по повод продължителността на наказателното производство. Със своето решение от 10 май   Съдът, освен че констатира нарушения на чл.6 и чл.13 в случаите на жалбоподателите и им присъжда справедливо обезщетение, в диспозитива на решението установява, че в основата на тези нарушения са практики, несъвместими с Конвенцията. В българската правна система не съществуват ефективни способи за ограничаване на тази необоснована продължителност на наказателния процес. Съдът определя срок от 12 месеца от влизането на решенията в сила, в които  Правителството трябва да създаде ефективно вътрешно-правно средство за защита.Към решението е приложен списък на всички решения (81 на брой), в които Съдът е констатирал нарушения на правото на
справедлив процес в разумен срок по наказателни дела, както и на тези, които са прекратени поради приятелско уреждане на спора или с едностранна декларация, в която Правителството признава нарушението и приема да изплати определено обезщетение (41 на брой).

Author

Write A Comment