Архив

Архив за ‘малолетни и непълнолетни правонарушители’ категория

Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители

Настаняването в СПИ и ВУИ и съответствието му с Конвенцията

Не/съответствието на процедурата по настаняване в институции с Европейската конвенция за правата на човека

/научно съобщение за юбилейната конференция на Бургаския свободен университет по повод  20-годишнината от създаването му/

1.Сътветствие с чл. 5 § 1, алинея „d”

             Без съмнение, настаняването във ВУИ и СПИ, независимо от това  как ще бъде определена тази мярка (като възпитателна, наказателна или принудително-административна), води до ограничаване свободата на малолетните и непълнолетните лица. Ето защо е важно да се анализира доколко са налице основания и спазена ли е процедурата, за да се приеме, че  в тези случаи сме изправени пред едно от изключенията на нормата на чл. 5 от Европейската конвенция за правата на човека, прогласяваща правото на свобода и сигурност. Продължи към пълния текст »

Анализ на съдебната практика през 2005-2010 г.

СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ МЕРКИ „НАСТАНЯВАНЕ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ” И „НАСТАНЯВАНЕ В СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРНАТ” (резултати от криминологично изследване)

статия, одобрена за печат в сп. „Общество и право“

Светла Маргаритова

През  2004 г.  бяха извършени най-кардиналните промени в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – както по обем, така  и по съдържание. Една от най-същностните  се заключаваше в предоставеното правомощие единствено на съдилищата да определят възпитателните мерки, свързани с отделянето на малолетния или непълнолетния от семейството при спазването на двуинстанционно съдебно производство.

Предмет на настоящата статия са резултатите от проведено проучване, основаващо се на  182 съдебни  актове на 63 районни съдилища, от които – 25 от областни градове, постановени в периода януари 2005 – декември 2010 г. Изследван е ефектът на измененията в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от 2004 г. върху практиката на съдилищата  по настаняване на малолетни и непълнолетни в специализирани възпитателни заведения – социално-педагогически интернати и възпитателни училища-интернати . Продължи към пълния текст »

Реформата в правораздаването за малолетни и непълнолетни

15 февруари, 2011 Няма коментари

Рубрика Размисли по повод една предстояща реформа

Само промяна в законите няма да подобри младежкото правосъдие

Светла Маргаритова, доктор по право

„Правен свят”, кн.1

През ноември 2010 г. Министерството на правосъдието оповести, че предстои да бъде внесена за обсъждане в Министерския съвет Концепция за младежко правосъдие, а след гласуването й всички заинтересовани институции ще планират конкретни действия по нея, включително и законодателни промени.

Тази така дългоочакваната стъпка за ефективна реформа в сферата на правосъдието спрямо децата бе предшествана от комплексна оценка на всички социално-педагогически интернати и възпитателни училища-интернати в страната в края на 2009 г., инициирана от Агенцията за закрила на детето и с участие на екипи от специалисти от различни ведомства. Основната цел беше да се представи цялостна картина, както за децата, настанени там, така и за учебната и възпитателната работа с тях и за материалните условия на живот, която да послужи за подготвяне на  насоките за реформата в младежкото правосъдие. Продължи към пълния текст »

СЪДЕБНАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОТНОШЕНИЕ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

СЪДЕБНАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОТНОШЕНИЕ

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ [1]

(резултати от пилотно проучване на съдебни актове)

Светла Маргаритова, доктор по право*

В периода 2000-2004 г. бяха предприети редица стъпки за усъвършенстване и осъвременяване  на  системата  за превенция  по отношение на  малолетните и  непълнолетните правонарушители, която в предишните години бе подложена на сериозни критики. Продължи към пълния текст »

За да се върне юношата в обществото

27 септември, 2009 Няма коментари

Резултати от криминологическо изследване

Статията е публикувана в сп. „Обществено възпитание“, 1992, № 3, с. 5-8

1 2

3 (2) 4

Времето налага по-гъвкав подход към децата

27 септември, 2009 Няма коментари

Публикувано в сп. „Обществено възпитание“, 1995, № 1, с. 10-15;

1 2

3 (2) 4

5 6

Правонарушителите и училището

1 2

3 4

5 6

7

Семейството като фактор за предотвратяване правонарушенията на децата

Статия публикувана в сп. „Обществено възпитание“, 1984, № 6, с.13-19

1 2

3 4

5 6

7

Отношението на непълнолетните правонарушители към правораздаването и изтърпяването на наказанието

Статията е в съавторство с Динко Кънчев и е публикувана в изданието „Съвременно право“ /Юридическия факултет при СУ „Св. Климент охридски“/ год.ІІІ, кн.4 1992г.
ред.колегия:
проф. д-р В.Таджер, гл.редактор; проф. К.Кочев, зам-гл.дир.; Й.Соколов, зам-гл.дир.; гл.ас. Л.Груев, доц. Милкова, гл.ас. Д.Хусанов, доц.Т.Тодоров, доц.Г.Петканов, гл.ас.Р. Иванова; доц.Т.Чипев, Т.Железчев.