Todorova and Others v. Bulgaria (Applications nos. 48380/99, 51362/99, 60036/00 and 73465/01),   24 April 2008

Решение по чл. 41 (за справедливо удовлетворяване на претенциите във връзка с установени нарушения по ЗВСОНИ)

В решение, постановено на 15 март 2007 г., след като обединява горните четири жалби с пет други, Съдът достига до извода, че по отношение на тези четири жалби е налице нарушения на член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията (виж Великови и други срещу България, №№ 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99, 51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01 и 194/02, §§ 217-228 и 236-249, 15 март 2007 г.).

С това решение Съдът приема, че се дължи по отделно обезщетение за неимуществени и за имуществени вреди в случаите, когато националните власти са тълкували прекалено разширително чл. 7 от ЗВСОНИ. В хипотезите, когато е нарушен принципът на пропорционалност, той постановява, че е дължимо общо обезщетение за причинените имуществени и неимуществени вреди.

Author

Write A Comment